Nákup prázdný

Technika Vysoké Mýtočistící technika & kompresory

Obchodní podmínky

Technika Vysoké Mýto Podmínky

Nákupní řád - Úvodní ustanovení

A. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky vymezují vztah mezi společností Petr Nádvorník, Vraclavská 292, 566 01 Vysoké Mýto 2,

IČO: 46487841, DIČ: CZ7104263738. Firma je vedena u ŽÚ Vysoké Mýto. Adresa provozovny Technika VM, Českých bratří 302, 566 01 Vysoké Mýto 3.  (dále jen "prodávající") a zákazníkem společnosti Petr Nádvorník (dále jen "kupující"). Veškeré dodávky zboží, služby a nabídky společnosti Petr Nádvorník se uskutečňují na základě těchto obchodních podmínek, pokud není s kupujícím písemně dohodnuto jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech cenových nabídek nebo uzavíraných smluv, lze je rovněž získat v sídle prodávajícího nebo na adrese www.technika-vm.cz

Obchodní podmínky platí také pro nákup v internetovém obchodě www.technika-vm.cz
Internetový obchod www.technika-vm.cz. provozuje společnost Petr Nádvorník, se sídlem Vraclavská 292, 566 01 Vysoké Mýto 2, IČO: 46487841, DIČ: CZ7104263738. Firma je vedena u ŽÚ Vysoké Mýto. Adresa provozovny , Českých bratří 302, 566 01 Vysoké Mýto 3.

 

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.technika-vm.cz.
jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.

3. Nabízený produkt, jeho cena a odhadovaná skladová dostupnost je v platnosti do doby potvrzení objednávky.

4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí: 

 • katalogové číslo a název (specifikaci) zboží
 • množství, rozměry a měrná jednotka
 • jméno a příjmení oprávněné osoby kupujícího, eventuelně osoby, která zboží převezme
 • místo dodání a způsob dopravy
 • očekávaná (dohodnutá) cena zboží
 • datum a podpis (umožňuje-li to způsob jednání)
 • telefon, e-mail, fax
 • požadovaný termín dodání

 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.technika-vm.cz., kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tento souhlas kupující uděluje na dobu neurčitou s možností jej kdykoli odvolat.

8. Potvrzení objednávek zboží - písemné potvrzení přijatých objednávek se provádí v případě, že se jedná o objednávku zaslanou poštou, popř. e-mailem. V případě, že se jedná o objednávku zaslanou prostřednictvím internetového obchodu www.technika-vm.cz., je potvrzení o odeslání objednávky vygenerováno automaticky systémem. Potvrzení přijatých objednávek odešle pracovník internetového obchodu www.technika-vm.cz e-mailem.

9. Prodejní cena je stanovena na základě platného ceníku nebo dohodou s oprávněnými obchodními reprezentanty prodávajícího a zahrnuje náklady na expedici a dopravu do místa kupujícího v případě, že souhrnná hodnota objednávky je vyšší než 5 000,- Kč vč. DPH, pokud není dohodou určeno jinak.

Prodejní ceny jsou stanoveny na dobu neurčitou a jsou aktualizovány podle cen dodavatelů prodávajícího. Aktuální ceník je k dispozici v sídle prodávajícího a je kupujícímu zasílán poštou nebo e-mailem.  

 

C. Záruky

Prodávající poskytuje na zboží a služby záruky v souladu s Obchodním zákoníkem. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží zákazníkem. 
Prodávající neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu nebo třetím osobám nedodržením předepsaných postupů použití, montáže, technologických postupů, návodů k použití apod. 
Nároky na záruku přísluší pouze kupujícímu a nelze je převést na třetí osobu, není-li domluveno jinak.

 

D. Záruční doba

Záruční doba se u jednotlivých produktů liší.

Kärcher - Soukromí uživatelé, domácí spotřebiče, stroje pro domácnost, čerpadla :

Záruční doba:
Na výše uvedený stroj (dále jako „zboží“) se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím od prodávajícího za podmínek ustanovení zákona č. 136/2002 Sb., občanského zákoníku (dále jen obč. zákoníku).

 

Vloží-li kupující zboží do vlastního obchodního majetku či do obchodního majetku jiného podnikatele anebo užije-li kupující, dá-li svolení k užití či jinak dovolí užití zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci podnikatelské činnosti jiného podnikatele, použijí se na vztah mezi kupujícím (popř. jeho právním nástupcem) a prodávajícím ustanovení Všeobecných prodejních, dodacích, záručních a montážních podmínek KÄRCHER spol. s r.o. účinných od 1.1.2003, přičemž záruční doba v tomto případě činí 12 měsíců od dodání zboží kupujícímu. V tomto případě se na kupujícího hledí jako na podnikatele, neboť ze strany by takové úkony byly považovány za obcházení zákona ve smyslu § 39 obč. zákoníku.
 

 

Kärcher -Živnostenské stroje, profesionální použití, sněhové frézy :

Záruční doba:

Na výše uvedený stroj (dále jako „zboží“) se poskytuje záruka za jakost po dobu 12 měsíců od dodání zboží kupujícímu za podmínek ustanovení čl. 8. Všeobecných prodejních, dodacích, záručních a montážních podmínek KÄRCHER spol. s r.o. účinných od 1.1.2003. 
Práva z odpovědnosti za vady zboží je nutno uplatnit před uplynutím záruční doby u prodávajícího nebo na některém z níže uvedených reklamačních míst. Vady na zboží vzniklé chybou výroby nebo materiálu uplatněné v souladu s předchozí větou budou bezplatně odstraněny.
 

 

Orlík - kompresory Optimal, mini kompresory, pro kutily.

Záruční doba:
Na výše uvedený stroj  a náředí (dále jako „zboží“) se poskytuje záruka po dobu 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím od prodávajícího za podmínek ustanovení zákona č. 136/2002 Sb., občanského zákoníku (dále jen obč. zákoníku).

 

Vloží-li kupující zboží do vlastního obchodního majetku či do obchodního majetku jiného podnikatele anebo užije-li kupující, dá-li svolení k užití či jinak dovolí užití zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci podnikatelské činnosti jiného podnikatele, použijí se na vztah mezi kupujícím (popř. jeho právním nástupcem) a prodávajícím ustanovení Všeobecných prodejních, dodacích, záručních a montážních podmínek ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo, Česká Třebová , přičemž záruční doba v tomto případě činí 12 měsíců od dodání zboží kupujícímu. V tomto případě se na kupujícího hledí jako na podnikatele, neboť ze strany by takové úkony byly považovány za obcházení zákona ve smyslu § 39 obč. zákoníku.

 

 

Orlík - nářadí pro Profesionály 

Záruční doba:

 

Na nářadí Orlík poskytujeme záruku 6 měsíců od data prodeje.
Při prodeji spotřebního zboží ve smyslu zákona č.136/2002 Sb je záruční doba 24 měsíců
 

 

Orlík - nářadí  VESSEL

Záruční doba:

Na nářadí VESSEL poskytujeme záruku 12 měsíců od data prodeje.
Při prodeji spotřebního zboží ve smyslu zákona č.136/2002 Sb je záruční doba 24 měsíců

 

 

Orlík - kompresory Original a šroubové kompresory

Záruční doba:

Na kompresory Orlík  poskytujeme záruku 12 měsíců od data prodeje.
Při prodeji spotřebního zboží ve smyslu zákona č.136/2002 Sb je záruční doba 24 měsíců

Prodloužená záruka na kompresor 36 měsíců a tlakovou nádobu až 72 měsíců při splnění podmínek ORLÍK-KOMPRESORY výrobní družstvo, Česká Třebová.

 

 

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů.

Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy sjednané na:


1. dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

2. zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Takové zboží se řeší v souladu s Reklamačním řádem.

 

F. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu www.technika-vm.cz. a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží na reklamaci zakoupené prostřednictvím internetového obchodu www.technika-vm.cz. se kupující zavazuje poslat v původním obalu, je-li to možné a vhodné. Dále viz Reklamační řád.

 

G. Dostupnost zboží

 • Je skladem – zboží je skladem na prodejně, nožné expedovat okamžitě.
 • Dostupné do 5-ti dnů - zboží je skladem v externím skladu, obvykle dodáno do pěti dnů, maximálně do 14 dnů.
 • Na dotaz – zboží na objednávku, pracovník internetového obchodu www.technika-vm.cz.cz  Vás bude kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.
 • Není skladem – zboží není skladem dočasně nebo trvale, zpravidla je doporučeno náhradní zboží s podobnými výkony a cenou.

 

H. Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v tento den platnou cenu objednaného zboží, včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.technika-vm.cz. nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.